دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فنی و مهندسی
معرفی

مشخصات فردی

نام : بهرام   ثقفیان

پست الکترونیکی : b.saghafian@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی عمران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استاد

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه تخصصی مهندسی عمران

نوع استخدام : آزمایشی

تاریخ استخدام : 1381/08/01

بهرام ثقفیان

محل خدمت:   دانشکده فنی و مهندسی

مرتبه علمی : استاد

^